Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 • Sporządzanie planu zamówień publicznych, wprowadzanie niezbędnych korekt do planu zamówień publicznych i opracowanie potrzeb do projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków budżetowych.
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych dla budynków Urzędu, w tym oddziałów wraz z planowaną wysokością środków finansowych oraz w opracowaniu potrzeb do projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków budżetowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi.
 • Współpraca w sporządzaniu wykazu zamówień publicznych udzielonych w danym roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z wyłączeniem tych przepisów, których przedmiotem były dostawy lub usługi z branży informatycznej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W zwiazku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w naborze na wolne stanowisko (w zakresie stawienia się do siedziby Urzędu w celu rozwiązania testu wiedzy) może wziąć udział wyłacznie osoba zdrowa. Kandydat biorący udział w naborze zobowiązany jest stosować się do wymogów w zakresie wprowadzonych procedur i ograniczeń rezimu sanitarnego obowiązującego w Urzędzie tj.:
- po wejsciu do Urzędu należy zdezynfekować ręcę dostępnym przy portierni środkiem do dezynfecji;
- na terenie Urzędu należy mieć zasłonięte usta oraz nos za pomocą np. maseczki lub przyłbicy, oraz zachowywać dystans społeczny 1,5  metra. 
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: powyżej 1,5 roku w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Kreatywność.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Łatwość komunikacji.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  50-950 Wrocław,
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry