Opis stanowiska pracy


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw komunikatów dla kapitanów Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

70-207 Szczecin PL. Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i publikowanie informacji dla kapitanów (NtS),
 • bieżąca kontrola obszaru objętego działaniem RIS pod względem sytuacji żeglugowej, hydrologicznej i meteorologicznej,
 • udostępnianie użytkownikom danych z sensorów meteorologicznych i hydrologicznych.
 • aktualizacja RIS-index,
 • aktualizacja serwisu internetowego Komunikaty dla kapitanów NtS oraz portalu informacyjnego Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
 • współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za przygotowywanie komunikatów NtS w innych państwach,
 • opracowywanie i zarządzanie taktycznymi i strategicznymi informacjami o ruchu,
 • współpraca przy zarządzaniu systemem elektronicznego raportowania statków (ERI),
 • pomoc w opracowywaniu i aktualizacji procedur elektronicznego raportowania statków,
 • współpraca przy utrzymaniu w gotowości technicznej i eksploatacyjnej infrastruktury Centrum RIS,
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości z podstawowej działalności Centrum RIS,
 • współpraca z administracją drogi wodnej objętej obszarem RIS oraz dróg wodnych przyległych do tego obszaru, tj. RZGW Szczecin, WSA Eberswalde i Urząd Morski w Szczecinie,ie
 • planowanie, projektowanie i wykonywanie pomiarów pozycjonowania geograficznego oraz zbieranie danych obrazowych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego i specjalistycznego oprogramowania.
 • weryfikacja, przetwarzanie, postprocessing i analiza zebranych danych pomiarowych,
 • realizacja zadań na rzecz obronności państwa w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 • wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora Urzędu, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej oraz wykorzystaniem Centrum RIS w przypadku zagrożenia w żegludze śródlądowej w ramach Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego (WPZK).


Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.


Praca z użyciem Bezzałogowych Statków Powietrznych i radiotelefonówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: nawigacja, IT, transport, żegluga śródlądowa, rewitalizacja dróg wodnych lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • certyfikat ukończenia szkolenia Wordpress
 • znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • znajomość Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej lub żegludze śródlądowej,
 • kwalifikacje w służbie pokładowej statków śródlądowych, potwierdzonych stosownymi świadectwami lub patentami
 • certyfikat kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego
 • znajomość urządzeń nawigacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. komunikatów dla kapitanów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
  sekretariat - pok. nr 29, parter

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/07/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi