Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych Dział Administracyjno - Gospodarczy

Archiwum Państwowe w Szczecinie
ul. św. Wojciecha 13
70-410 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w opracowywaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w celu efektywnej, zgodnej z przepisami realizacji zamówień publicznych
 • Gospodaruje rzeczowymi składnikami majątkowymi zgodnie z przepisami z oraz wewnętrznymi procedurami i zarządzeniami w celu prawidłowej gospodarki majątkiem jednostki
 • Kontroluje wydatki pod względem merytorycznym w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami/wewnętrznymi procedurami/zarządzeniami/zawartymi umowami
 • Prowadzi rejestr wniosków zakupowych i dokonuje ich realizacji
 • Prowadzi rejestr, terminarz BHP oraz organizuje szkolenia BHP
 • Prowadzi rejestr umów z dostawcami w celu dotrzymywania ich terminowości
 • Prowadzi rejestr zużycia opału oraz materiałów i rejestr pieczęci w celu prawidłowego ich rozliczenia
 • Wspomaga obsługę Kancelarii Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • Wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną jednostki w celu prawidłowego funkcjonowania
 • Sporządza sprawozdania, raporty i analizy na potrzeby AP w zakresie zamówień publicznych
 • Prowadzi sprawy związane z planowaną inwestycją w zakresie kontaktów i współpracy z wykonawcami na etapach projektu i budowy


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami.
Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie, możliwe wyjazdy na plac budowy nowego budynku AP przy ul. Żołnierskiej 3. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku AP, budynek przy ul. św. Wojciecha 13 jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy. Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami w budynku oraz na placu budowy. Częste kontakty z kontrahentami.
Pracownikom oferujemy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego no bardzo korzystnych warunkach, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, świetną lokalizację w centrum miasta.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Szczecinie 91 433-50-02 (151) w godz. 8.00- 14.00
Proponowane zatrudnienie: październik 2020 r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracja, finanse, zarządzanie, rachunkowość, prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku administracyjno – biurowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów: Prawo Budowlane, Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Rachunkowości
 • Znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Przeszkolenie: kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych, prowadzenia książki obiektu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez: ePUAP, wysłać na adres mailowy: kadry@szczecin.ap.gov.pl, przynieść lub wysłać na adres:
  Archiwum Państwowe w Szczecinie
  ul. św. Wojciecha 13
  70-410 Szczecin
  z dopiskiem "Nabór specjalista"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry