Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw płac i kadr Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4

Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za pomocą programu płacowego QNT,
 • naliczenia zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, oraz prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich za pomocą programu płacowego,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń za pomocą programu płacowego,
 • dokonywanie terminowych rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK: sporządzanie deklaracji i raportów rozliczeniowych, oraz nadzór nad terminowym przekazywaniem składek,
 • zgłaszanie z wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za pomocą programu PŁATNIK,
 • naliczanie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • 2. Prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • dekretowanie i sporządzanie poleceń księgowania wszelkich list płac pracowników Urzędu zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową,
 • sporządzanie wydruków kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników każdorazowo po zakończonym roku,
 • archiwizowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 • 3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Urzędu, oraz zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu.
 • 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, informacji i analiz dotyczących płac na potrzeby Ministerstwa.
 • 5. Współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, oraz innymi zewnętrznymi organami.
 • 6. Weryfikacja zawartych umów o pracę i sporządzanie na tej podstawie zaangażowania do wykonania planu.
 • 7. Dokonywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników zgodnie z listami płac, oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie sporządzonego wykazu.
 • 8. Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 914340279. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 914340279. Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3400-3500 zł + dodatek stażowy.
Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy ( wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.





Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku ds. płac i kadr

pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu wykonywanych zadań (naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z US i ZUS),
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych,
 • dobra znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych,
 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • rzetelność, terminowość,
 • odpowiedzialność, dyskrecja,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office - w szczególności programów Excel i Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość systemu informatycznego QNT .


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
  sekretariat, pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. płac i kadr"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry