Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi
 • Przygotowywanie i kierowanie do publikacji ogłoszeń
 • Przygotowywanie i przeprowadzania procedury zamówień od 14000 Euro do 30000 Euro zgodnie z obowiązującym regulaminem
 • Pełnienie obowiazków sekretarza Komiski przetargowej
 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, określanie wartości szacunkowej zamówienia w Euro, ustalanie terminu ogłoszenia postępowań oraz terminów składania i otwarcia ofert
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego


Warunki pracy

- praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku;
- użycie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
- czynności o charakterze statycznym, w pozycji siedzącej, przy biurku;
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka);
- zagrożenie korupcją

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3900,97 brutto zł + dodatek stażowy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją oraz odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie zamówień publicznych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry