Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw rozliczeń finansowych w Wydziale Finansów

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list pozostałych należności dla funkcjonariuszy garnizonu podkarpackiego z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby w celu terminowej realizacji wypłat;
 • Sporządzanie list pozostałych należności dla funkcjonariuszy garnizonu podkarpackiego z tytułu podróży służbowych w celu terminowej realizacji wypłat;
 • Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych w celu stwierdzenia ich poprawności oraz prawidłowości obliczeń;
 • Kontrola formalno-rachunkowa list dodatkowych należności wypłacanych ze środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych w celu stwierdzenia ich poprawności oraz prawidłowości obliczeń;
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej wypłaconych świadczeń ze środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych celem dokonania miesięcznych uzgodnień wielkości zrealizowanych wydatków z zapisami ujętymi na kontach księgowych;
 • Uzgadnianie stanu zobowiązań publicznoprawnych z tytułu wypłaconych świadczeń ze środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych celem określenia kwot należnych do przekazania właściwym organom skarbowym;
 • Archiwizowanie dokumentacji służbowej w celu prawidłowego jej zabezpieczenia i przekazania do składnicy akt KWP w Rzeszowie.


Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku. Praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Realizacja zadań na opisywanym stanowisku odbywa się samodzielnie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 8582672.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku pracy w komórkach finansowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Biegła obsługa komputera, umiejętności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Praca w administracji publicznej
 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Upoważnienie do pracy w systemie SWOP moduł Płace


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie wyrażające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w przypadku posiadania takiego doświadczenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry