Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/01/2018.

Opis stanowiska pracy


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Dąbrowskiego 2, 47 - 400 Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obliczanie przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego uposażenia i dodatkowe należności za okres pełnienia służby i za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz obliczanie i dokonywanie, przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego, potrąceń, w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji płatności;
 • obliczanie kwoty i ilości zrealizowanych zwolnień lekarskich, w celu sporządzenia rzetelnych rozliczeń i sprawozdań dotyczącego osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wykorzystania oszczędności na nagrody uznaniowe;
 • planowanie wydatków płacowych i pochodnych, w horyzoncie czasowym przekraczającym 1 rok, w celu sporządzenia zapotrzebowania na środki finansowe;
 • sporządzanie, przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego, listy uposażeń, listy dodatkowych należności, zestawienia do list, w celu terminowej wypłaty uposażenia i innych należności dla funkcjonariuszy SG;
 • samodzielne gromadzenie dokumentacji, w celu prawidłowego obliczenia oraz weryfikacji obliczonych kwot;
 • sporządzanie na bieżąco zaświadczeń o osiągniętych przez funkcjonariuszy przychodach dla Zakładu Emerytalno- Rentowego MSW, ZUS, Urzędów Skarbowych, Komorników i innych instytucji zewnętrznych oraz na wniosek funkcjonariusza, w celu wypełnienia określonych w przepisach obowiązków pracodawcy;
 • sporządzanie wniosków o korektę planu wydatków budżetowych w celu zapewnienia terminowej realizacji wydatków płacowych i dodatkowych należności funkcjonariuszy;
 • sporządzanie planów, analiz, informacji z zakresu wydatków płacowych i pochodnych funkcjonariuszy SG;
 • wykonywanie czynności ewidencyjnych związanych z archiwizowaniem dokumentacji płacowej w celu przekazania jej do archiwum;
 • w trakcie zastępowania kierownika sekcji koordynowanie pracą pracowników sekcji oraz monitorowanie realizacji ich zadań.


Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem, wymuszona pozycja ciała;
miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
• Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum. 2108,07 zł
• Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4388.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu finansów

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w zakresie rachuby i płac

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz z zakresu tematyki płacowej w praktyce;
 • znajomość zagadnień ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • umiejętność biegłej obsługi pakietu Office;
 • dokładność, wnikliwość, komunikatywność;
 • umiejętność przewidywania, rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia;
 • posiadanie powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie rachuby i płac;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia z zakresu obsługi programu PŁATNIK, e – DEK;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • 8. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry