Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru instalacji sanitarnej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2aZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie czynności w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującym prowadzenie nadzoru inwestorskiego i sprawowanie kontroli technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych
 • Reprezentowanie inwestora na budowie
 • Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli wynikających z przepisów prawa budowlanego
 • Uczestnictwo w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji w zakresie opiniodawczo-doradczym
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pozabudżetowych oraz rozliczaniem tych środków i gospodarką pozyskanymi za nie środkami trwałymi
 • Pełnienie nadzoru nad utrzymaniem obiektów KWP w Poznaniu w należytym stanie technicznym


Warunki pracy

Praca biurowa oraz w terenie, wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-124-50 lub 61-84-128-01
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu oraz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem,
5) Oświadczenia składane w aplikacji muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
6) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna
7) Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 4.470,31 zł. brutto + wysługa lat,
8) Dokumenty należy przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu,
9) Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
10) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy z uprawnieniami budowlanymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność kosztorysowania prac budowlanych oraz sporządzania rysunków technicznych
 • Bardzo dobry poziom obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych i oprogramowania budowlanego
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie planowania, zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia dokumentu potwierdzająca przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka Nabór na stanowiska cywilne → Dokumenty do pobrania)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry