Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw mundurowych Wydziału Zaopatrzenia

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2aZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie zamówień na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, oporządzenia dla psów i koni oraz odzieży i obuwia roboczego w ramach zawartych umów oraz dokonywanie zakupów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych
 • Wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, oporządzenia dla psów i koni oraz odzieży i obuwia roboczego w systemie SWOP moduł GM
 • Planowanie i ustalanie potrzeb materiałowo-finansowych w zakresie zapotrzebowania na przedmioty zaopatrzenia mundurowego w środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, oporządzenia dla psów i koni oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji głównej w zakresie wyposażenia mundurowego, specjalnego, oporządzenia dla psów i koni, oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków finansowych w zakresie zawartych umów oraz wydatków poniesionych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wyposażenia mundurowego, specjalnego, oporządzenia dla psów i koni oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Analizowanie otrzymanych dokumentów finansowych pod względem merytorycznym


Warunki pracy

Praca biurowa przy monitorze ekranowym i sztucznym oświetleniu.
Praca w godz. 7:30 -15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-126-50 lub 61-84-128-01,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna,
6) Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 2.641,55 zł. brutto + wysługa lat,
7) Dokumenty należy przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu.
8) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Biegła obsługa programów komputerowych (pakiety biurowe) i poczty elektronicznej
 • Samodzielność i zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność prognozowania i komunikatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność działania w stresie
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 tj.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka Nabór na stanowiska cywilne → Dokumenty do pobrania)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry