Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • ­monitorowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu w zakresie wypełniania nałożonych obowiązków
 • ­rozpatrywanie skarg i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nakładania kar pieniężnych
 • prowadzenie spraw dotyczących regulowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, w szczególności prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji odnawialnego źródła energii (MIOZE)


Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­ dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­ dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­ możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­ możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­ możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
­ możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy ul. Wielkiej 20 w Poznaniu w ogólnodostępnej części budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub
w formie skanów dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „specjalista-OPO/3”).

Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ­podstawowa znajomość zagadnień dotyczących regulacji gospodarki energią
 • podstawowa znajomość zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych w zakresie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
 • ­znajomość zasad i procedur administracyjnych
 • ­umiejętność przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych
 • ­umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • ­umiejętność pracy z trudnym klientem
 • ­umiejętność pracy w zespole
 • ­umiejętność argumentowania
 • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie taryf i koncesji
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość specyfiki rynku energetycznego, w szczególności w zakresie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • ­oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista-OPO/3”
  Aplikacje można przesyłać w formie skanów dokumentów na adres e-mail:
  rekrutacja@ure.gov.pl podając w temacie symbol naboru „specjalista-OPO/3”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry