Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw oceny metrologicznej Laboratorium Długości i Objętości, Wydział Usług Metrologicznych

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielne przeprowadzanie wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i szacowania niepewności, sporządzanie świadectw wzorcowania lub ekspertyzy w celu realizacji usługi
 • Podejmowanie czynności w zakresie utrzymania stanowiska pomiarowego, analizowanie i ocenianie wyników pomiarów oraz wykonywanie pracy związanej ze sprawdzeniami wewnętrznymi i porównaniami międzylaboratoryjnymi, w celu zapewnienia spójności pomiarowej wyników wzorcowania oraz jakości wyników pomiarów.
 • Opracowywanie i walidowanie nowych metod pomiarowych, modyfikowanie istniejących metod pomiarowych, opracowywanie i sprawdzanie instrukcji wzorcowania i instrukcji szacowania niepewności pomiarów oraz tworzenie i walidowanie arkuszy kalkulacyjnych stosowanych do obliczeń
 • Autoryzowanie świadectw wzorcowania
 • Przeprowadzanie rozmowy z klientem, w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia jego wymagań, a także udzielanie konsultacji oraz prowadzenia doradztwa technicznego w zakresie stosowania przyrządów pomiarowych


Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w laboratorium OUM w Poznaniu oraz w mniejszym stopniu w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych. Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów w dziedzinie długości i kąta. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiąże się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach laboratoryjnych z czynnikami uciążliwymi (odczynniki chemiczne). Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Niewielką część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Co oferujemy naszym pracownikom ?
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, (UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO)
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość ubezpieczenia grupowego na życie,
- miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej).
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wykazanych w części "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów/ kandydatki.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni licząc od daty 22 lutego 2020 r., jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/ kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu
3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-81, 61 856-72-80.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
(mechanika, budowa maszyn, mechatronika, automatyka, robotyka, fizyka techniczna oraz pokrewne) lub w zakresie nauk ścisłych
(fizyka, chemia, matematyka, informatyka)


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu pomiarów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne
 • Prawo jazdy (kat. B)
 • Dobra znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy
 • Kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie metrologiczne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  61-893 Poznań
  ( z dopiskiem "oferta pracy") lub
  osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub na adres kadry.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry