Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Form Ochrony Przyrody w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy i przygotowuje decyzje i opinie związane z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz sprawy związane z przygotowaniem sprawozdań dotyczących gatunków chronionych,
 • Przygotowuje decyzje na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów gatunków obcych oraz prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w stosunku do tych gatunków oraz sprawy związane z przygotowaniem sprawozdań dotyczących gatunków obcych,
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem i likwidacją stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na czynności objęte zakazami w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • Prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt oraz kontrole ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt i przygotowuje opinie dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na prowadzenie ogrodu zoologicznego,
 • Przygotowuje decyzje na odstępstwa od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczanych do kategorii II oraz kontrole warunków przetrzymywania zwierząt tych gatunków,
 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych (w formie postanowień regionalnego dyrektora ochrony środowiska) w odniesieniu do rezerwatów przyrody i ich otulin, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000,
 • Prowadzi sprawy dotyczące przekazywania zwierząt, ich rozpoznawalnych części oraz produktów pochodnych podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania na podstawie odpisu prawomocnego orzecznictwa sądu o ich przepadku,
 • Przygotowuje opinie i wnioski w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami,


Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- presja czasu związana,
- praca w terenie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: biologia, geografia, ochrona środowiska, leśnictwo lub pokrewne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody i środowiska,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskegoi lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Odpowiedzialność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Asertywność,
 • Umiejętność obsługi GIS,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry