Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kontroli ewidencji księgowej wydatków, ewidencji księgowej magazynów przeciwpowodziowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/19

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie, weryfikowanie, sprawdzanie oraz uzgadnianie w komputerowym systemie finansowo– księgowym ewidencji księgowej wydatków budżetowych oraz zaangażowania umów rocznych i wieloletnich Urzędu w celu potwierdzenia prawidłowości rozliczenia oraz realizacji dokonanych operacji i zdarzeń w księgach rachunkowych oraz potwierdzenia zgodności ewidencji księgowej z obowiązującymi przepisami w układzie budżetu tradycyjnego
 • prowadzenie ewidencji księgowej magazynów przeciwpowodziowych, weryfikacja i dekretowanie dokumentacji magazynowej, kontrolowanie oraz uzgadnianie stanów magazynowych
 • kontrolowanie, weryfikowanie i uzgadnianie potwierdzeń sald z kontrahentami Urzędu, potwierdzanie ich zgodności lub wyjaśnianie niezgodności z ewidencją księgową, wysyłanie zatwierdzonych potwierdzeń sald do kontrahentów, poświadczanie wzajemnych rozliczeń rozrachunków wynikających z ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie poleceń księgowania w komputerowym systemie finansowo–księgowym w zakresie uzgodnień kont księgowych i weryfikacji sald
 • kontrolowanie i uzgadnianie kont księgowych, sporządzanie weryfikacji sald księgi wydatków budżetowych, drukowanie zestawień syntetycznych i analitycznych Księgi Głównej za każdy okres sprawozdawczy, potwierdzanie prawidłowości komputerowej ewidencji księgowej i inwentaryzacji kont księgowych zgodnie z polityką rachunkowości i zasadami inwentaryzacji obowiązującymi w Urzędzie
 • sporządzanie zestawień, wykazów, analiz dla kontrolujących oraz przygotowywanie dokumentacji księgowej według potrzeb przeprowadzanych kontroli i audytów


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
• klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami,
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3200-3300 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
 • umiejętność sprawnego organizowania pracy
 • łatwość komunikacji i argumentowania
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Excel
 • umiejętność obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • terminowość
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu kpa, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem, szybkie dostosowanie się do zmian, umiejętność przekazywania informacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry