Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Kosztów i Inżynierii wartości w Stanowisku ds. Monitorowania Inwestycji Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
Ul . Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczania kosztów zmian realizowanych zadań, szczególnie przyjętych w wyliczeniach ceny jednostkowych,
 • Sprawdzanie, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowywania i analiza kosztów na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjętych w wyliczeniach ceny jednostkowych,
 • Na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów ( bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia ) przekazywanych przez komórki merytoryczne wykonywanie i przygotowywanie wyliczeń szacunkowych wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysów inwestorskich, a także planowanie kosztów dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi,
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi przy wyliczeniach kosztów roszczeń, szczególnie przyjętych w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • Uczestnictwo w negocjacjach cenowych z Projektantami i Wykonawcami,
 • Uczestnictwo przy weryfikacji przygotowanych we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacji Istotnych warunków Zamówień w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych,
 • Zbieranie, w ramach inżynierii wartości, oraz analiza danych dotyczących kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach, monitoring i analiza cen i trendów rynkowych,
 • Tworzenie narzędzi ułatwiających proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa,
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
• praca w terenie
• krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
• skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
- etap II- test wiedzy,
- etap III- rozmowy kwalifikacyjne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.1
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres poznan.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze kosztorysowania i / lub wycen robót budowlanych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad i umiejętności kosztorysowania i szacowania wartości zarówno na podstawie praktyk własnej jak i zgodnie z : Rozporządzeniem Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa ( dot. Wartość Kosztorysowej Inwestycji – WKI),
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy i obiektów inżynierskich,
 • znajomość technologii robót,
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA. Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych ( pakiet Office),
 • Kompetencje: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie kosztorysowania i inżynierii wartości, Zaawansowanej obsługi programu Excel, negocjacje
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad
 • Język angielski na podstawie komunikatywnym (B1)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia uprawnień budowlanych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: Specjalista – I4 )

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry