Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjno-biurowych i zapleczy w Wydziale Administracji w Oddziale GDDKiA w Opolu

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę administracyjno-biurową, ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mu mienie. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • organizuje prace archiwum zakładowego, egzekwuje przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i przechowywania zarchiwizowanych dokumentów. Ewidencjonuje, przyjmuje i wydaje akta z archiwum zakładowego z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów dotyczących archiwizacji i dokumentów,
 • zaopatruje pracowników w materiały biurowe, techniczne środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą oraz prowadzi ewidencję indywidualnego wyposażenia pracowników. Przygotowuje niezbędne materiały dotyczące realizowanych dostaw (wniosek wraz z opisem przedmiotu zamówienia),
 • prowadzi ewidencję wydatków budżetowych dotyczących wydziału oraz uzgadnia wydatki z wydziałem finansowym,
 • prowadzi sprawy związane z prenumeratą czasopism i wydawnictw, zamawia pieczątki oraz prowadzi ich ewidencję. Współpracuje przy logistyczno-organizacyjnej obsłudze narad i spotkań służbowych. Prowadzi sekretariat w czasie nieobecności sekretarki.
 • prowadzi ewidencję środków majątkowych,
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej w zakresie utrzymania czystości w Oddziale i jednostkach podległych; organizuje i nadzoruje sprawy związane z utrzymaniem czystości.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 • bariery architektoniczne- brak windy,

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pracę możesz rozpocząć od 01.09.2023 r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie obsługi administracyjno-biurowej lub ewidencji materiałowej lub archiwizacji dokumentacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Excel i MS Word),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: prowadzenia archiwum, obsługi programu do ewidencji środków trwałych,
 • znajomość programów SAP, EZD.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających inne posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole
  (w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym Specjalista - F-2)
  lub pocztą elektroniczną na adres: opole.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi