Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw KOORDYNACJI PROJEKTÓW PN. „OCHRONA ZAGROŻONYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” ORAZ ,,OCHRONA IN-SITU ZAGROŻONYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W OPOLSKICH REZERWATACH PRZYRODY I ICH SĄSIEDZTWIE” WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WO NA LATA 2014-2020 w Wydziale Organizacyjno-Finansowy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje prace organizacyjne w ramach Projektów; organizuje wsparcie merytoryczne, administracyjne i logistyczne; opracowuje i aktualizuje Harmonogramy Płatności; identyfikuje i aktualizuje ryzyka w Projektach ;
 • Wykonuje czynności związane z rozliczaniem Projektów, a w szczególności opracowuje projekty wniosków o płatność, projekty wniosków o zapewnienie finansowania Projektów i projekty wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej; bada zgodności wydatkowania środków finansowych z wytycznymi; monitoruje zmiany w zasadach rozliczania Projektów;
 • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych w procedurach udzielania zamówień publicznych, a w szczególności w szacowaniu wartości, w przygotowaniach opisu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków ; bierze udział w czynnościach związanych z udzielaniem zamówienia;
 • Nadzoruje wykonanie zleconych zamówień; kontaktuje się z wykonawcami; udziela niezbędnych wskazówek i porad ;
 • Realizuje obowiązki w zakresie informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,; przygotowywanie wydarzeń związanych z promocją Projektów; przygotowanie informacji na stronę internetową RDOŚ w Opolu dotyczących postępów w realizacji Projektów;


Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Planowany okres zatrudnienia do dnia 31.12.2021 r.


W RDOŚ pracownikom wypłacany jest dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od posiadanego indywidualnego stażu pracy).


 


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ogólna znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 • bardzo dobra znajomość wytycznych RPO WO 2014-2020; procedur związanych z wnioskami o środki z rezerwy celowej;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Firmowa 1
  45-594 Opole
  lub osobiście w siedzibie RDOŚ, sekretariat pok. 4.31A
  z dopiskiem na kopercie: "nabór specjalista-koordynator projektów RPO WO"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry