Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw eksploatacji branży sanitarnej w Zespole Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dbanie o stałą sprawność eksploatacyjną obiektów służbowych Policji województwa opolskiego, w przypadkach awaryjnych dążenie do szybkiego usunięcia awarii środkami własnymi lub zleconymi, mając na celu zminimalizowanie skutków awarii i oszczędność środków finansowych.
 • Dokonywanie bieżących przeglądów administrowanych obiektów z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych oraz spisaniem stosownego protokołu.
 • Opracowywanie protokołów typowania wykonywanych robót, opracowywanie zleceń i przygotowywanie umów na dostarczenie wody, nośników energii cieplnej, gazu, odbiór zanieczyszczeń płynnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, a ponadto sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla procedur udzielania zamówień publicznych.
 • Opracowywanie planów finansowych w zakresie opłat za dostarczenie gazu, nośników energii cieplnej oraz odbiór nieczystości płynnych oraz naliczanie należności rocznych opłat dla obiektów eksploatowanych przez KWP.
 • Prowadzenie nadzoru nad właściwą eksploatacją instalacji grzewczych i sanitarnych (wodne ujęcia wody, kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków, centralnego ogrzewania, a także urządzeń wytwarzania, przetwarzania i wymiany energii cieplnej).
 • Nadzorowanie prowadzenia gospodarki opałem, głównie pod kątem ekonomicznego wykorzystania, sporządzanie stosownych sprawozdań.
 • Nadzorowanie prac remontowych i konserwatorskich, wykonywanych przez pracowników warsztatu Konserwacyjno-Remontowego, obejmujące instalacje grzewcze i sanitarne, a także urządzenia wytwarzania, przetwarzania i wymiany energii cieplnej.


Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie brutto w wys. ok. 3270 zł.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym charakterze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia instalacyjne
 • Świadectwa kwalifikacyjne ciepłownicze - E,D
 • Świadectwa kwalifikacyjne gazowe- E,D
 • Samodzielność, terminowość, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane - branża instalacyjna (wod.-kan.)
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Odporność na stres.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw kwalifikacyjnych ciepłowniczych i gazowych - E,D
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlnaych branży instalacyjnej (wod.kan.)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 18 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry