Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Administracyjno-Prawnym

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 • Przyjmowanie kompletnej dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty w celu ich właściwego zarchiwizowania.
 • Przyjmowanie do archiwum zakładowego dokumentacji przebiegu nauczania przekazywanej przez likwidowane szkoły i placówki, zgodnie z obowiązującym prawem oraz prowadzenie bazy tych szkół (weryfikując dane z SIO).
 • Przygotowywanie do przekazania oraz dostarczanie do Archiwum Państwowego akt archiwalnych typu A, a także brakowanie dokumentów o kat. B w uzgodnieniu z tym Archiwum.
 • Przygotowywanie do wydawania duplikatów świadectw oraz zaświadczeń o przebiegu nauki na podstawie zgromadzonych zasobów archiwalnych.
 • Udostępnianie archiwalnych akt osobowych w celu wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu byłych pracowników Kuratorium oraz zlikwidowanych szkół i placówek.
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami, w tym prowadzenie rejestrów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- Oferty należy składać drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem ”nabór na stanowisko specjalisty ogłoszenie nr 63800 w Wydziale Administracyjno-Prawnym”.
- Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kuratorium) nie będą rozpatrywane.
- Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/ki i aktualną datą sporządzenia.
- Kandydaci/ki spełniający wymogi formalne, którzy – po analizie aplikacji – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
- Dokumenty złożone przez kandydatów/ki, po ogłoszeniu wyników naboru, będą do odbioru w Wydziale Administracyjno-Prawnym Kuratorium Oświaty w Olsztynie przez okres 3 miesięcy, następnie zostaną zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • lub absolwent wyższej uczelni o kierunku/specjalności archiwistyka (bez wymaganego stażu pracy)
 • Kurs archiwalny I stopnia (w przypadku osób nieposiadających wykształcenia archiwistycznego)
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat)
  10-959 Olsztyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry