Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Sekcji Postępowań Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie obowiązków w ramach postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy, pracowników oraz kandydatów do służby/pracy
 • Sporządanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi
 • Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których prowadzone jest postepowanie sprawdzające, ich przełożonymi i innymi osobami w celu potwierdzenia informacji zawartych z ankiecie
 • Dokumentowanie realizowanych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi ustaleniami oraz informowanie przełożonych o wynikach realizowanych zadań
 • Potwierdzanie w bazie PESEL danych zawartych w ankietach bezpieczeństwa osobowego
 • Sporządzanie zapytań do organów współdziałających dotyczących rękojmi zachowania tajemnicy przez osobę sprawdzaną
 • Przegląd dokumentów znajdujących się w teczkach postępowań sprawdzających wobec których minął ustanowiony okres ochrony oraz znoszenie przyznanej klauzuli tajności
 • Uaktualnianie danych w bazach danych osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych uzyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa
- praca przy komputerze - powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
3. W ofercie należy podać dane kontaktowe
4. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
5. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
6. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
8. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
9. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.212,53 zł + dodatek za wysługę lat
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18) 415 30 34, (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji w obszarze ochrony informacji niejawnych na stanowisku związanym z prowadzeniem czynności wyjaśniających, sprawdzających, procesowych lub kontrolnych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy kodeks postepowania karnego
 • asertywność, komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
 • posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ŚCIŚLE TAJNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
  33-300 Nowy Sącz
  ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
  z dopiskiem " oferta pracy na stanowisko " Specjalista w Sekcji Postępowań Sprawdzających Wydziału Ochrony Informacji"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry