Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Pion Głównego Księgowego

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wydatków, ich analiza oraz terminowe zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu celem prawidłowości wydatkowania oraz przygotowywanie na ich podstawie sprawozdań/raportów, analiz finansowo-księgowych i zestawień wydatków na potrzeby projektu,
 • prowadzenie gospodarki mandatowej w jednostce mającej na celu m.in. kontrolę prawidłowości rozliczenia się przez osoby upoważnione w placówkach z nałożonych mandatów, przekazywanie środków do US, opracowanie miesięcznych informacji o stanie gospodarki mandatowej,
 • kontrola formalno-rachunkowa wniosków o wypłatę dopłaty do wypoczynku oraz wniosków o zwrot kosztów przejazdu na rzez MSWiA,
 • opracowywanie projektu planu wydatków budżetowych przeznaczonych na współfinansowanie działalności ze środków zagranicznych w układzie paragrafowym i zadaniowym, opiniowanie projektów wniosków aplikacyjnych co do zgodności z przepisami w zakresie finansów publicznych oraz opiniowanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie/ dofinansowanie realizacji projektu,
 • opisywanie faktur i innych dowodów księgowych, co do zgodności z budżetem projektu oraz wytycznymi w zakresie finansowym danego projektu,
 • rozliczanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej dot. działań i operacji prowadzonych pod patronatem Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX przez funkcjonariuszy Oddziału,
 • kontrola formalno-rachunkowa rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 • bieżące opracowanie informacji o wysokości zobowiązań z tyt. dopłat urlopowych i przejazdów raz w roku


Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji).
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
10. Wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości: 2 250 zł + dodatek za wysługę lat.
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: ( 18) 415 31 44, (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w komórce finansowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości
 • zdolność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w sytuacjach stresowych
 • komunikacja, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w pionie finansów w jednostce budżetowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
  33-300 Nowy Sącz
  ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
  z dopiskiem " oferta pracy na stanowisko specjalista w Pionie Głównego Księgowego "

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry