Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw usług serwisowych i dostaw materiałów branży hydraulicznej w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Inwestycji i Remontów

20-019 Lublin ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje i rozlicza proces serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostaw materiałów hydraulicznych, a także monitoruje realizację umów w tym zakresie
 • zbiera i analizuje informacje o kosztach serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostawę materiałów hydraulicznych do konserwacji obiektów Policji garnizonu lubelskiego
 • przygotowuje pełną dokumentację przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na serwisowanie kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostawę materiałów hydraulicznych do konserwacji obiektów Policji garnizonu lubelskiego
 • zgłasza informacje o awariach urządzeń i instalacji objętych serwisem firm zewnętrznych, sprawdza stopień realizacji usunięcia awarii, przeprowadza zamówienia na dostawę materiałów i usług związane z usuwaniem ewentualnych awarii
 • planuje wydatki budżetowe dotyczące realizowanych dostaw i usług niezbędnych do utrzymania i konserwacji urządzeń i systemów w obiektach KWP/KMP/KPP na obszarze woj. lubelskiego użytkowanych przez KWP i jednostki podległe, CBŚP, BSWP, SPKP w Lublinie, OPP w Lublinie
 • wykonuje prace związane z użytkowaniem SWOP w zakresie zadań dotyczących serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji solarnych, pomp ścieków oraz innych usług, dostaw materiałów hydraulicznych


Warunki pracy


 • Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów). Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze.

 • Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów do wglądu.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-korp oraz https://portal.lu.policja.gov.pl./index.html.

 • Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa zamówień publicznych lub serwisowania urządzeń ( kotłowni lub węzłów cieplnych lub instalacji solarnych lub pomp ścieków lub innych)


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów (i umiejętność ich stosowania) dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych, ustawy Prawo budowlane
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputerowych pakietów biurowych
 • Umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą “poufne”
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dodatkowych uprawnień

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza 73

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi