Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadr i płac w Zespole Administracyjno-Organizacyjnym

20-072 Lublin Lubomelska 1-3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy i dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiazywaniem stosunku pracy.
 • Prowadzi akta pracowników.
 • Prowadzi wszelką dokumentację ubezpieczeniową (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin jak również świadczeniobiorców), sporządza zaświadczenia dla pracowników.
 • Przygotowuje listy płac pracowników z uwzględnieniem wszelkich dochodów i potraceń oraz przygotowuje dokumentację i wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenie lub umów o dzieło.
 • Ustala uprawnienia urlopowe i prowadzi dokumentację z tym związaną.
 • Ustala uprawnienia pracowników do stażu pracy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych świadczeń wynikających z uprawnień pracowników.
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy.
 • Sporządza sprawozdania w zakresie spraw personalnych i płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 • Sporządza sprawozdania w zakresie spraw personalnych i płacowych na potrzeby Urzędu Statystycznego.
 • Przygotowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie deklaracje podatkowe związane z wypłatami na rzecz pracownika, zleceniobiorcy i świadczeniobiorcy.
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją, nadzorem i przebiegiem staży dla bezrobotnych i studentów.
 • Organizuje i koordynuje zadania związane z opisywaniem i wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 • Wydaje oraz ewidencjonuje wydane dokumenty służbowe.
 • Przygotowuje okresową analizę funduszu płac.
 • Prowadzi Archiwum Zakładowe.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.  
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie. Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków inwalidzkich (prowadzącą do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Siedziba WINB w Lublinie nie jest wolna
od pionowych i poziomych barier architektonicznych w zakresie poruszania się
po niej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wynagrodzenie zasadnicze około 5200,00 - 5400,00 zł brutto Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku ds. kadrowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów Kodeksu Pracy.
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość systemu PŁATNIK oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 • Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Odporność na stres
 • Umiejetnosć pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego enova
 • umiejętność redagowania pism
 • kreatywność
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętność formułowania wypowiedzi w mowie i na piśmie
 • mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych z zakresu kadrowo-płacowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 603
  Na kopercie dopisek: OA oferta pracy

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi