Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

20-144 Lublin ul. Bazylianówka 46

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Opiniuje na wniosek organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Uzgadnia, na wniosek właściwego organu, warunki realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi stanowiskami w ramach Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz z innymi wydziałami RDOŚ w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych i prawnych.
 • Przekazuje dane do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 • Przygotowuje zestawienia, sprawozdania i analizy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych.
 • Weryfikuje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez inne organy w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony środowiska i proceduralnych przy wydawaniu decyzji.
 • Prowadzi postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu określenia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące:


Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert;


Etap II - test wiedzy merytorycznej;


Etap III - rozmowa kwalifikacyjna;


Etap IV - rozmowa z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.


Oferty kandydatów, którzy zakwalifikowali się do rozmowy z Regionalnym Dyrektorem a nie zostaną zatrudnione podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata.


Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 71 06 504.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Ustawy o odpadach; Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Bazylianówka 46,
  20-144 Lublin
  Oferty mogą być składane w formie elektronicznej na adres mailowy: rekrutacje@lublin.rdos.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi