Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Inspekcji i Kontroli (Zespół Kontroli Kompleksowej)

20-072 Lublin Lubomelska 1-3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę oraz przyjmowanych zgłoszeń.
 • Prowadzi kontrole działalności organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w zakresie prowadzonych przez nie spraw merytorycznych oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Ustala i dokumentuje stan faktyczny w zkresie działalnosci podmiotów kontrolowanych w celu dokonania oceny zgodności tej działalności z przepisami prawa.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów i wystapień pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych.
 • Ocenia zgodność kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań.
 • Prowadzi postępowania w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.
 • Rozpatruje skargi i wnioski związane z działalnością merytoryczną prowadzoną przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego w celu ustalenia zgodności tej działalności z przepisami prawa i doprowadza do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Ustala i dokumentuje stan faktyczny w terenie w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez powiatowe organy architektoniczno-budowlane i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych. Praca przy komputerze powyżej 3 godzin. Praca wiąże się z obsługą klientów. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie. Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków inwalidzkich (prowadzącą do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Siedziba WINB w Lublinie nie jest wolna
od pionowych i poziomych barier architektonicznych w zakresie poruszania się
po niej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wynagrodzenie zasadnicze około 3500,00 zł - 3600,00 zł brutto Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w tym 6 miesięcy w obszarze unormowanym ustawą Prawo budowlane obejmującym czynności polegające na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy Prawo budowlane.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-06
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
Kancelaria pokój 603
Na kopercie dopisek: oferta pracy do WIK (ZKK)

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
24/01/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi