Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nalicza i sporządza listy uposażeń i wynagrodzeń oraz dodatkowych należności i świadczeń zgodnie z wydanymi rozkazami i zawartymi umowami , wykazami zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz dokumentami żródłowymi - aktualizuje kartoteki;
 • realizuje obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • realizuje obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • realizuje proces windykacji należności przysługujących od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na podstawie dokumentów przypisanych prawem;
 • weryfikuje dokumenty pod względem merytorycznym i rachunkowym sporządzane przez inne komórki merytoryczne;
 • sporządza zaświadczenia o wysokości uposażeń funkcjonariuszy zwolnionych ze służby i uprawnionych do pobierania emerytury lub renty;
 • archiwizuje akta spraw zakończonych do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na 1 piętrze, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

- wynagrodzenie: 1,6664 mnożnik kwoty bazowej tj. 3 386,06 zł brutto + wysługa lat, - oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane, - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, - do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne, - kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji, - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni), - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie, - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznegoWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w komórkach organizacyjnych związanych z naliczaniem płac

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • asertywność i umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • doświadczenie w sporządzaniu i naliczaniu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wskazane kursy z zakresu obsługi komputera i programu informatycznego "Płatnik-ZUS"
 • praca w komórkach finansowych, umiejętność sporządzania i naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • praca w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 75073"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry