Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw realizacji zadań dotyczących uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych oraz ich uzupełnienia w wyniku ponoszonych strat. w Sekcji Uzupełnień, Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91 - 735 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych;
 • planowanie i realizacja nadawania przydziałów mobilizacyjnych;
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy (osób) w SI SPIRALA-ZINT;
 • wystawianie żołnierzom rezerwy (osobom) kart powołania do służby czynnej po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny;
 • wystawianie żołnierzom rezerwy (osobom) wezwań w sprawie powszechnego obowiązku obrony;
 • opracowywanie propozycji wniosków awansowych w sprawie mianowania na wyższe stopnie wojskowe, żołnierzy rezerwy oraz sporządzanie opinii do tych wniosków;
 • współuczestniczenie w realizacji planu terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych;


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na drugim piętrze. W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie - umowa o pracę na czas określony.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3.049,85 zł. brutto według mnożnika kwoty bazowej 1,591 + wysługa lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kwalifikacji na stanowisko.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe - numer telefonu. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II- sprawdzian wiedzy (test) i umiejętności (obsługa komputera), III - rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie powiadomieni o dalszej procedurze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-444-352 (bez numeru kierunkowego).


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
2 lata doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub wojsku.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word Excel;
 • poświadczenie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,POUFNE" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się porocedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność.
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,POUFNE" lub oświadczenie o poddaniu się porocedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w Kancelarii Jawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  Adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
  ul. Źródłowa 52
  91 - 735 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry