Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw weryfikacji danych o emisjach i wyników modelowania matematycznego dla województw: łódzkiego i świętokrzyskiego oraz udostępniania informacji o jakości powietrza w ramach monitoringu jakości powietrza w Wydziale wspomagania ocen jakości powietrza i udostępniania informacji w Departamencie Monitoringu Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac związanych z weryfikacją danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza zawartych w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE ze wszystkich rodzajów źródeł znajdujących się na obszarze województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Określanie obszarów wymagających dodatkowych analiz, w oparciu o wyniki modelowania pod kątem identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i we współpracy z KOBiZE. Uczestniczenie w pracach zmierzających do identyfikacji tych źródeł. Przygotowywanie informacji na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza w oparciu o dane zawarte w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE
 • Weryfikowanie wyników modelowania matematycznego pod kątem ich jakości i przydatności dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz wsparcie wykonywania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego w województwach: łódzkim i świętokrzyskim, w tym opracowywanie map na potrzeby ocen jakości powietrza
 • Przygotowywanie i udostępnianie informacji o jakości powietrza i emisjach zanieczyszczeń do powietrza m.in. dla potrzeb wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
 • Upowszechnianie i prezentowanie informacji o jakości powietrza oraz prowadzenie zadań związanych z edukacją ekologiczną w tym zakresie. Przygotowywanie odpowiedzi na kwestie związane z jakością powietrza i emisjami zanieczyszczeń do powietrza
 • Opracowywanie raportów, artykułów, analiz problemowych, komunikatów, bieżących informacji dotyczących jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa
 • Przygotowywanie informacji o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK
 • Pełnienie roli operatora krajowego bazy danych JPOAT w celu analizy danych o jakości powietrza zawartych w bazie dla potrzeb przygotowywania informacji o jakości powietrza i weryfikacji wyników modelowania. Dla potrzeb przygotowywania informacji, o których mowa w zadaniu 6, pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS.
 • Branie udziału w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczenie i reprezentowanie GIOŚ / Polski na szczeblu regionalnym/krajowym w zakresie kompetencji merytorycznych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze
-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek tylko częściowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – winda zatrzymuje się na półpiętrach

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, geografia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza,
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry