Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjno - kadrowych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjno - Kadrowych

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozliczanie podróży służbowych pracowników
 • Ewidencja i opisywanie dokumentów księgowych oraz przygotowywanie przelewów w systemie bankowym
 • Uzupełnianie informacji kadrowych w programach i aplikacjach kadrowo – płacowych


Warunki pracy

Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 25-38-400.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferta powinna zawierać wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat / kandydatka.

Oferty otrzymane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, ewentualne informacje w tym zakresie udzielane będą telefonicznie pod numerem telefonu (42) 25-38-408.

Metody naboru:
Proces rekrutacyjny będzie składał się z następujących etapów:
• etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
• etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie preferowane nauki ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Znajomość techniki pracy biurowej w tym dobra umiejętność obsługi komputera pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro do spraw Substancji Chemicznych
  ul. Dowborczyków 30/34
  90-019 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry