Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B wytworzonej w garnizonie łódzkim,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z "ruchu akt archiwalnych woj. łódzkiego" dla Głównego Archiwum Policji,
 • administrowanie archiwalnym zbiorem akt postępowań sprawdzających wytworzonych przez KWP w Łodzi i w jednostkach jej podległych,
 • przygotowywanie planu szkolenia, właściwej dokumentacji i materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie szkolenia z zakresu określonego w zadaniu 1 i 2 dla archiwistów garnizonu łódzkiego,
 • przeprowadzanie kontroli - skontrum - w zakresie prowadzenia zbiorów archiwalnych, ich zabezpieczenia, prawidłowości procesu brakowania, udostępniania dokumentów w archiwach i składnicach jednostek podległych KWP w Łodzi,
 • wypożyczanie i udostępnianie akt, a także wydawanie zaświadczeń w oparciu o analizę posiadanych dokumentów w celu potwierdzenia ewentualnych, udokumentowanych w posiadanych aktach zdarzeń, odbytych przeszkoleniach i innych, na potrzeby osób występujących z odpowiednim wnioskiem


Warunki pracy

praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera poniżej 4 godz. na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, dźwiganie ciężarów pow. 5 kg. niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w piwnicy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- wynagrodzenie: 1,3991 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2621,69 zł + wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne;
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne;
- kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy;
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni);
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie;
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "PRACA" - służba cywilna - oświadczenia;
- aplikacje należy składać w siedzibie urzędu, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w komórce archiwum lub powyżej 4 lat w administracji,
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania archiwum, kontroli, ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność przekazywania informacji, argumentacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • kreatywność, asertywność,
 • dyspozycyjność,
 • systematyczność, sumienność,
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy na stanowisku archiwisty,
 • ukończony kurs archiwisty I stopnia,
 • poświadczenie bezpieczeństwa ściśle tajne,
 • znajomość procedur i prawa wewnętrznego z obszaru archiwistyki w Policji,
 • obsługa specjalistycznych aplikacji do prowadzenia zbiorów archiwalnych,
 • praktyka w prowadzeniu szkoleń - prezentacji multimedialnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/08/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry