Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Lesznie

Komendant Miejski poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prezydialnych w Wydziale Zaopatrzenia, Kadr i Szkolenia

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE
ul. 17-go Stycznia 8
64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjowanie korespondencji wpływającej do Komendy.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do dekretacji i podpisu kierownictwu Komendy.
 • Realizowanie całokształtu zagadnień związanych z rejestracją wpływu, wypływu i obiegu dokumentacji w sposób terminowy i należyty w opraciu o obowiązujące przepisy prawne.
 • Prowadzenie ewidencji aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
 • Gromadzenie, rozpowszechnianie, udostępnianie i aktualizowanie zbiorów obowiązujących aktów prawnych resortowych i pozaresortowych.
 • Prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorcych spraw i dokumentów oraz uczestniczenie w komisjach zdawczo-odbiorczych.
 • Realizowanie spraw o charakterze ogólno- organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy.


Warunki pracy

- praca biurowa
- praca przy komputerze
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- pernamentna obsługa klientów zewnętrznych
- praca na I piętrze budynku
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, drukarka, fax, telefon

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 5231473.
2. Kandydaci aplikujący na stanowisko winni podać numer telefonu kontaktowego.
3. Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie zaproszone do osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Dokumenty należy składać w opisanej kopercie.
5. Oświadczenia składane w aplikacji muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
6. List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu oraz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.
7. Dokumenty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Komendy przy ulicy 17-go Stycznia 8 w Lesznie pozostawiając w punkcie recepcyjnym.
8. Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
10. Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wnosi: 2641,55 plus dodatek z tytułu wysługi lat.
11. Metody/ techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna.
12. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobry poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietów biurowych w tym arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KMP w Lesznie)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2019 poz. 742/
 • Podanie o pracę
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
 • Kopie świadectw pracy potwierdzających okresy poprzedniego zatrudnienia
 • Kopie dokuemtnów potwierdzających inne kwalifikacje

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE
  ulica 17-go Stycznia 8
  64-100 Leszno

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry