Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ds. łączności i teleinformatyki wydział kontrolno-rozpoznawczy

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
57 - 300 Kłodzko ul. Traugutta 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i nadzór nad systemami łączności dyspozycyjnej, dowodzenia, współdziałania oraz alarmowania na obszarze działania KP PSP Kłodzko,
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania
 • realizacja zadań związanych z informatyką i łącznością Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku
 • udział w opracowywaniu dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami
 • zapewnienie właściwej i niezawodnej pracy sieci łączności telefonicznej i radiowej
 • zapewnienie właściwej i niezawodnej pracy sieci teleinformatycznej
 • instalowanie sprzętu teleinformatycznego na stanowiskach użytkowników
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej
 • obsługa i prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy
 • pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w KP PSP Kłodzko
 • pełnienie funkcji Specjalisty Ochrony Danych w KP PSP Kłodzko
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- ww. stanowisko związane jest z wyjazdami służbowymi,
- załatwianie spraw poza jednostką,
- pełna dyspozycyjność w przypadku awarii sprzętu,
- częste wyjazdy do podległych jednostek ratowniczo-gaśniczych
- współpraca z innymi instytucjami, m.in. Komendą Wojewódzką PSP, Starostwem Powiatowym, Inspektorem Danych Osobowych, kontrahentami zewnętrznymi.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów: sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę /kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów, i wykluczenie
z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert niekompletnych i niespełniających określonych wymogów niezbędnych.
2. sprawdzian wiedzy: test jednokrotnego wyboru składający z 20 pytań merytorycznych
z zakresu znajomości problematyki i aktów prawnych, (max. liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.), czas trwania 20 minut. Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu innych umiejętności, tj. test praktyczny w zakresie: obsługi podstawowych programów komputerowych, sporządzania pism urzędowych lub opracowań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10 pkt., czas trwania 30 min.
Wymogiem niezbędnym dopuszczenia do III etapu naboru jest uzyskanie, co najmniej połowy max. ilości punktów w II etapie.
3. rozmowa kwalifikacyjna.
- Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek
z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (+48) 74 86 57 211.
- Przewidywane wynagrodzenie:
ok. 3.000,00 zł. wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za staż pracy (brutto).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku teleinformatyki, łączności bądź informatyki,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat .B
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania
 • mile widziana znajomość Systemu Wspomagania Decyzji PSP
 • pełna dyspozycyjność w przypadku awarii sprzętu nawet w dni wolne
 • bardzo dobra znajomość systemów łączności służb MSWiA
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość przepisów dot. BIP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  listownie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
  ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko;
  osobiście: w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku ul. Traugutta 7
  od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry