Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kontroli dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym i koordynacji w zakresie gospodarowania mieniem zbędnym i zużytym w Wydziale Teleinformatyki

40-038 Katowice Lompy 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje dokumenty finansowo-księgowe pod względem merytorycznym oraz rejestruje je w programie finansowo-księgowym, w celu sprawdzenia zgodności treści dokumentów z rzeczywistym przebiegiem opisywanej w nim operacji gospodarczej oraz nalicza koszty za usługi pocztowe dla komórek i jednostek organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego, w tym komórek i jednostek organizacyjnych KGP.
 • Nadzoruje terminowe wywiązywanie się kontrahentów z realizacji postępowań zakupowych i usług, w celu prawidłowej realizacji podpisanych umów.
 • Koordynuje zadania w zakresie gospodarowania zbędnymi luz zużytymi składnikami rzeczowymi majątku teleinformatycznego garnizonu śląskiego, w celu racjonalnego i gospodarnego zarządzania mieniem.
 • Uzgadnia i weryfikuje dokonane przez Wydział Finansów operacje księgowe, w celu rzetelnego i zgodnego z klasyfikacją budżetową wykonania planu finansowego oraz skorygowania błędnego zaksięgowania wydatku.
 • Sporządza umowy w zakresie zbycia sprzętu zbędnego celem przekazania innym podmiotom lub zużytego w celu jego utylizacji.
 • Sporządza korekty planu zamówień publicznych, okresowe sprawozdania z udzielonych zamówień w ramach prowadzonych postępowań zamówień publicznych oraz współuczestniczy w procesie prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych, celem właściwego wydatkowania środków finansowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 • Kontroluje zakupy finansowane z Funduszu Wsparcia Policji, w celu właściwego i gospodarnego wykorzystania środków.
 • Sporządza porozumienia z podmiotami zewnętrznymi administracji państwowej w celu udostępniania usług realizowanych przez Wydział.


Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należy permanentna obsługa klientów zewnętrznych (kontrahenci, w celu realizacji zawartych umów, zleceń, zamówień) oraz zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Teleinformatyki usytuowane jest na II piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Koniecznie opatrz własnoręcznym podpisem list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż
  w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Nie rozpatrzymy oferty, która nie została podpisana odręcznie.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Koniecznie dołącz do aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia znajdziesz na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Pliki do pobrania (w formacie pdf do wydrukowania).

 • Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty
  w placówce pocztowej.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo (dołącz do aplikacji swój adres e-mail).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze finansowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawnych regulacji zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość gospodarki materiałowo-finansowej w oparciu o ustawę o rachunkowości
 • Znajomość klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych (jednostkach organizacyjnych Policji)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi