Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego nad obiektami Policji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie w ramach posiadanych uprawnień, realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków policji,
 • rozliczanie techniczno-rzeczowo-finansowych i prawnych aspektów prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych w celu ochrony interesów inwestora – KWP w Katowicach – na budowie,
 • ocenianie stanu technicznego obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycji lub dotyczących przejęcia obiektów w użytkowanie,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowych,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych lub inwestycyjnych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w celu udzielenia zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki oraz poza ustawą,
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.


Warunki pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto:
• nagrody okresowe np. kwartalne,
• dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”,
• pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
• możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
• dofinansowanie do zakupu okularów,
• parking dla pracowników,
• siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Specjalista realizuje zadania zarówno w pomieszczeniu biurowym jak i w terenie i w budynkach, w których trwają prace budowlane, remontowe.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w terenie. Zagrożenie korupcją. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3 544,23 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).
Oferty należy przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 42 lub 47 851 17 06.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne oraz uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w pełnieniu samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowalnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie / znajomość z zakresu ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
 • umiejętność działania pod presją czasu i wyników
 • odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do materiałów o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do materiałów o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry