Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników WUG, w tym wprowadzanie rozkładów czasu pracy pracowników, na bieżąco rejestrowanie w programach „ RCP” oraz „Kadry” usprawiedliwionych nieobecności, kontrolowanie poprawności dokonywania rejestracji czasu pracy, sporządzanie bilansu czasu pracy pracowników WUG w okresie rozliczeniowym,
 • sporządzanie umów o pracę, zaświadczeń i świadectw pracy, dokumentów związanych z nabyciem uprawnień pracowniczych lub modyfikacją istniejącego stosunku pracy, realizowanie obowiązków pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników, aktualizowanie bazy danych kadrowych w programie „Kadry”, prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • nadzorowanie oraz koordynowanie działalności urzędów górniczych w zakresie spraw prowadzonych przez urzędy, a należących do właściwości Wydziału,
 • obsługa poczty elektronicznej Wydziału, prowadzenie składu informatycznych nośników danych, prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału a także gromadzenie, przechowywanie i przygotowywanie do archiwum zakładowego dokumentacji sporządzonej na stanowisku pracy,
 • prowadzenie ewidencji poleceń krajowych wyjazdów służbowych pracowników WUG oraz ewidencji zwolnień lekarskich pracowników urzędów górniczych,
 • współuczestniczenie w procesie analizowania zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz w procesie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych dotyczących zakresu działalności Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia urzędników państwowych, członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w WUG oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów OUG i SUG, podejmowania zajęć zarobkowych przez zatrudnione w WUG osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej, zatrudnionych w WUG urzędników służby cywilnej oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów OUG i SUG,
 • obsługiwanie Dyrektora Generalnego WUG oraz powołanego przez niego zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające dotyczące mobbingu.


Warunki pracy

- duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
- praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego.
Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów;
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy i zadania opisowe;
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu czynności na komputerze;
- sprawdzenie kompetencji: umiejętność organizacji pracy własnej, skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność - koszyk zadań;
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w zakresie administracji,
lub prawa, lub zarządzania zasobami ludzkimi, lub prawa pracy


doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
(powyżej) w zakresie obsługi kadrowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ogólna znajomość Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość ogólnych zasad o funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Znajomość kompetencji organów nadzoru górniczego
 • Ogólna znajomość procedury administracyjnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu, poczty elektronicznej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Skuteczna komunikacja
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem czasu pracy
 • Doświadczenie zawodowe związane obsługą programu kadrowo – płacowego
 • Doświadczenie zawodowe związane obsługą programu do elektronicznego rozliczania czasu pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kadrowej (zaświadczenia pracy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, itp.)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem czasu pracy, obsługą programu kadrowo – płacowego, obsługą programu do elektronicznego rozliczania czasu pracy (zaświadczenia pracy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, certyfikaty itp.)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry