Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw inspekcji państwa portu (PSC) w Inspektoracie Państwa Portu (PSC)

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, tekstem Memorandum Paryskiego oraz Dyrektywą UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państwo Portu, dla których inspekcja ma charakter obowiązkowy, tzn. o profilu inspekcyjnym P I (PRIORYTET I)
 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander o priorytecie inspekcyjnym P II (PRIORYTET II) zdefiniowanym w tekście Memorandum Paryskiego oraz w Dyrektywie UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państwo Portu
 • uczestniczy w Programie Szkolenia i Oceny Kompetencji Inspektorów PSC: szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym odbywa praktykę w Inspektoracie Państwa Bandery (FSC)
 • uczestniczy w przeprowadzaniu obowiązkowych inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro, podnoszących obce bandery i zawijających regularnie do polskich portów, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE o regularnych inspekcjach promów oraz przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE o zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz Decyzji UE dotyczącej pobierania próbek paliwa i raportowania
 • uczestniczy w sporządzaniu raportów z przeprowadzonych inspekcji w systemie THETIS i THETIS-EU, zgodnie z wymaganiami stosownych aktów prawnych
 • zapoznaje się ze sposobami monitorowania ruchu statków obcych bander w porcie przy pomocy wszelkich dostępnych systemów komputerowych (THETIS, THETIS-EU, SafeSeaNet,NSW, MARSIES, SWIBŻ), stron internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni, stacji pilotów, zarządów portów i innych oraz informacji otrzymywanych z kapitanatów portów
 • uczestniczy w wymianie informacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy o bezpieczeństwie morskim i Dyrektyw UE z instytucjami krajowymi (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, kapitanaty portów, Straż Graniczna, Służba Celna, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny) oraz instytucjami zagranicznymi (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Sekretariat Memorandum Paryskiego, organy PSC państw sygnatariuszy Memorandum Paryskiego) w zakresie statutowej działalności Inspektoratu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)


- praca w terenie


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


- przeprowadzanie kontroli / inspekcji


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie


- zmienne warunki atmosferyczne


- praca na wysokości


- praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t


- prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznejInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,

 • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 •  proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 7102,32 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 36 20Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: morskie


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
stażu pracy w charakterze oficera na statkach morskich, inspektora inspekcji państwa bandery lub asystenta inspekcji państwa portu, z tym że przynajmniej dwa lata pracy w charakterze oficera na statkach morskich

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dyplom starszego oficera mechanika lub drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • wiedza w zakresie uregulowanym przez konwencje i kodeksy IMO, a także dyrektywy UE, dotycząca zagadnień bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi i portów
 • wiedza w zakresie uregulowanym przez polskie akty prawne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa, ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi i portów
 • umniejętność oceny zagrożeń związanych z uchybieniami wykrytymi w trakcie inspekcji na podstawie doświadczenia nabytego podczas praktyki morskiej
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z ochroną żeglugi i portów morskich oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie objętym inspekcją
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje morskie
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • kserokopia prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  07/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi