Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw budowlanych w Wydziale Technicznym

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie przebiegu realizacji robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów morskich wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru przygotowywanej dokumentacji technicznej
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług w celu dokonywania analiz oraz przekazywania wymaganych danych w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie i warunki uciążliwe:
- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołaz
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 568,12 zł - 4 092,37 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 34 71/75 lub 58 355 31 71


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze przygotowania i realizacji robót budowlanych (zaliczona do doświadczenia będzie też praktyka odbyta podczas studiów)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w obszarze Zarządzania Projektami
 • uprawnienia budowlane lub projektowe
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów dotyczących FIDIC w zakresie wykonywanych zadań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-17
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - .....................

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/10/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry