Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi finansowej w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja realizacji zadań związanych z zarządzaniem finansami publicznymi w celu osiągnięcia większej skuteczności oraz efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, którymi w imieniu Komandanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dysponuje Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 • sporządzanie projektu oraz korekt rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach i paragrafach jednolitej klasyfikacji wydatków budżetowych, którymi w imieniu Komandanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dysponuje Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 • prowadzenie analitycznej ewidencji zrealizowanych wydatków dotyczących zakupu towarów oraz usług;
 • bieżące sporządzanie i uaktualnianie zaangażowania wydatków budżetowych w celu umożliwienia kształtowania zobowiązań obciążających plan finansowy roku bieżącego oraz lat następnych;
 • terminowe przekazywanie zobowiązań do sporządzenia przelewu lub samodzielne wgrywanie przelewów w celu dokonania wymaganych płatności;
 • księgowanie na właściwych kontach księgowych dokumentów dotyczących zobowiązań rzeczowych zaciągniętych przez jednostkę;
 • sporządzanie zestawień poniesionych kosztów eksploatacyjnych w celu dokonania obciążenia Zakładu Emerytur i Rent MSWiA;


Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 Proponowane wynagrodzenie: ok. 3 550,00 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 741-53-27, 47 741-51-53Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze finansów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o Policji;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • zdolność analitycznego myślenia,odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności Exel


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-12
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
02/07/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi