Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prawnych Prawo

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
ul. Biała 1
80-435 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie opinii i porad prawnych, w tym opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji i postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu
 • informowanie pracowników o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym działania Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych
 • rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, prowadzenie rejestrów ww. osób, zamieszczanie i aktualizowanie na stronach BIP wykazów osób, którym stwierdzono kwalifikacje, w celu weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów formalno-prawnych oraz realizacji zadań Urzędu w tym zakresie
 • współuczestniczenie w badaniach powypadkowych, w tym w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych celem ustalenia stanu faktycznego i naruszenia przepisów
 • wykonywanie czynności związanych z kierowaniem do sądów wniosków o ukaranie w odniesieniu do wykroczeń popełnionych w związku z ruchem zakładu górniczego oraz przygotowanie projektów wystąpień do przedsiębiorców o zastosowanie wobec sprawców wykroczeń środków oddziaływania wychowawczego, celem realizacji zadań Urzędu w tym zakresie, prowadzenie statystyk dotyczących działalności prawnej, w szczególności dotyczących działalności represyjnej, w celu zapewnienia aktualnej informacji
 • przygotowywanie stanowisk Urzędu w sprawach odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych
 • reprezentowanie dyrektora Urzędu i pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami i instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w celu zapewnienia właściwego toku postępowania
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej, zapewnienie terminowości przeprowadzania ocen pracowników oraz sporządzania Indywidualnych programów rozwoju zawodowego w celu realizacji obowiązków dyrektora Urzędu lub jego zastępcy w tym zakresie
 • przygotowywanie zbiorczych zestawień propozycji szkoleń pracowników Urzędu, sprawdzanie na bieżąco stanu realizacji planu szkoleń, organizowanie szkoleń wewnętrznych oraz sporządzanie dokumentacji szkoleniowej, w tym związanej z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowywanie projektów opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie


Warunki pracy

- obciążenie narządu wzroku, związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- praca przy komputerze, wymagająca wysiłku statycznego.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl (w zakładce "Ogłoszenia - praca" ).
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie znajomości obsługi programów komputerowych informacji prawnej i stosowania wiedzy prawniczej - wykonanie zestawu zadań przy wykorzystaniu Serwisu Informacji Prawnej Lex,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 340 07 30.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
(powyżej 2 lat) przy obsłudze prawnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego,
 • wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • znajomość obsługi programów komputerowych informacji prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – GDA/S/P" należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry