Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzór robót budowlanych branży sanitarnej Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Morski Oddział Straży Granicznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów w celu dokonania oceny stanu technicznego obiektów.
 • Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej.
 • Uczestniczenie w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji.


Warunki pracy

praca biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., praca związana z podróżami służbowymi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 2,067 – tj. 3962,31 zł. + dodatek za wysługę lat.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji :
58/524 24 83Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu kosztorysującego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostepu do informacji niejawnych o klauzli "zastrzeżone"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry