Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadr i szkolenia Zespół Kadr i Szkolenia

89-600 Chojnice ul. Warszawska 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W zakresie pracy kadrowej:
 • sporządzanie projektów dokumentacji nawiązania, przebiegu oraz rozwiązania stosunku służbowego policjantów i pracowników;
 • prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników;
 • wykonywanie zadań użytkownika systemów informatycznych SESPol, SWOP, SIDAS;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dokumentów służbowych;
 • prowadzenie gospodarki pieczęciami i stemplami znajdującymi się na stanie jednostki;
 • przyjmowanie dokumentacji od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
 • realizacja zadań związanych z Ceremoniałem Policyjnym;
 • W zakresie działalności szkoleniowej i organizacji stażu zawodowego:
 • rozpoznawanie i zapotrzebowanie potrzeb jednostki w zakresie szkoleń specjalistycznych i doskonalenia zawodowego;
 • organizacja kierowania kandydatów na szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego oraz warsztaty w ramach limitów przydzielonych przez KWP;
 • planowanie przedsięwzięć szkoleniowych podlegających planowaniu rocznemu w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego;
 • sporządzanie okresowej i rocznej sprawozdawczości z działalności szkoleniowej realizowanej w jednostce;
 • opracowywanie projektów dokumentacji niezbędnej do zawarcia, realizacji oraz zakończenia umów stażowych, w tym współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przebiegu stażu zawodowego;


Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym przy komputerze. Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

1. warunkiem niezbędnym zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych;


2. oferty złożone po terminie, przesłane mailem, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym oraz nie zawierające nazwy stanowiska i komórki organizacyjnej nie będą rozpatrywane;


3. kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji z ww przyczyn nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;


4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;


5. wyłonienie kandydata/kandydatki na stanowisko nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;


6. wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;


7. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne i umieszczenia na innych niż niniejszy portalach internetowych;


8. do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia;


9. do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętności w zakresie komunikacji społecznej,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i samodyscyplina,
 • znajomość przepisów ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, zarządzenia nr 678 KGP w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych;
 • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizy oraz tworzenia tekstów o charakterze prawnym
 • terminowość i umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie wszystkich świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia (w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę: oświadczenie zawierające informację o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy oraz okresie zatrudnienia, stanowisku i trybie rozwiązania stosunku pracy),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
  ul. Warszawska 13,
  89-600 Chojnice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry