Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadr i postępowań dyscyplinarno-skargowych Zespół Kadr i Szkolenia

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, ul. Warszawska 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W zakresie problematyki skargowej i dyscyplinarnej:
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz koordynowanie sposobu wykonywania zadań w tym zakresie przez osoby upoważnione;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej, dotyczącej realizacji zadań z zakresu problematyki skargowej;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad czynnościami realizowanymi przez wyznaczonych funkcjonariuszy – w sprawach skarg i wniosków oraz w postępowaniach dyscyplinarnych;
 • sporządzanie projektów dokumentów wydawanych w postępowaniu dyscyplinarnym, pozostających w kompetencji przełożonego dyscyplinarnego;
 • wykorzystywanie ustaleń z czynności wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych do analiz, mających na celu usprawnienie organizacji i realizacji zadań przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach i Komisariatu Policji w Czersku;
 • prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych, czynności wyjaśniających i dokumentów służbowych wydawanych w pierwszej instancji przez Komendanta;
 • prowadzenie monitoringu oraz opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących zagrożeń występujących w środowiskach policyjnych oraz formułowanie wniosków dotyczących możliwości ograniczenia zjawisk patologicznych;
 • W zakresie pracy kadrowej:
 • upinanie do akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych dokumentacji dostarczonej do Zespołu Kadr i Szkolenia;
 • wykonywanie zadań użytkownika systemów informatycznych i zbiorów manualnych prowadzonych w komórce kadrowej,w tym systemów KADRA, SESPol, SWOP, SIDAS;
 • wprowadzanie, aktualizowanie i modyfikowanie danych dotyczących policjantów i pracowników w systemie SWOP;
 • W zakresie zagadnień kadrowo - mobilizacyjnych:
 • opracowywanie regulaminu i etatu jednostki zmilitaryzowanej na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz prowadzenie książki obsady kadrowej jednostki zmilitaryzowanej Policji;
 • planowanie uzupełnienia potrzeb kadrowych jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, w tym doboru rezerw osobowych oraz współpraca z wojskowymi komendami uzupełnień w tym obszarze;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu obsady kadrowej jedn. zmilitaryzowanej, w tym kart ewidencyjnych osób, którym nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne oraz materiałów opiniodawczo – sprawdzających dot. rezerw osobowych;
 • reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej.


Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym przy komputerze. Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.
Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
• proponowane wynagrodzenie 3075,78 brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat;
• warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego, skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych;
• oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie, przesłane mailem, niekompletne oraz nie zawierające nazwy stanowiska i komórki organizacyjnej nie będą rozpatrywane;
• wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;
• do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia;
• kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
• wyłonienie kandydata/kandydatki na stanowisko nastąpi po przeprowadzeniu testu wiedzy;
• Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne
i umieszczenia na innych niż niniejszy portalach internetowych;
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobrej organizacji pracy, terminowość i samodyscyplina,
 • znajomość przepisów: Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawa - kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie MSW w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, Rozdział 6 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizy oraz tworzenia tekstów o charakterze prawnym,
 • terminowość i umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę: oświadczenie zawierające informację o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy oraz okresie zatrudnienia, stanowisku i trybie rozwiązania stosunku pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne", wydanego przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sytuacji, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, ul. Warszawska 13, 89-620 Chojnice

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/04/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry