Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw funkcjonowania systemów monitoringu i kontroli dostępu, sieci okablowania strukturalnego w Zespole Wsparcia Technicznego w Wydziale Łączności i Informatyki

85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi instalację oraz nadzór konserwacyjno – techniczny sieci teleinformatycznej, monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostępu
 • opracowuje założenia do projektów instalacji sieci strukturalnej, sieci monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu
 • opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji zamówień publicznych na usługi sieci monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sieci strukturalnej
 • inicjuje i prowadzi działania modernizacyjne
 • uczestniczy w procedurach odbiorów jakościowo – technicznych sprzętu monitoringu wizyjnego, systemów kontroli dostępu oraz sprzętu informatycznego, nadzoruje właściwą realizację umów, współpracuje z firmami
 • wspiera administratorów systemów monitoringu, kontroli dostępu, sieci strukturalnych w jednostkach garnizonu kujawsko – pomorskiego
 • realizuje zadania administratora technicznego wydzielonego stanowiska komputerowego Systemu Audiowizualnego Paralizatorów (SAP)
 • uczestniczy w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki, systemu monitoringu oraz systemu kontroli dostępu


Warunki pracy

Prace związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu oraz sieci strukturalnych. Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Realizacja czynności technicznych wymaga użycia siły fizycznej. Współpraca ze służbami teleinformatycznymi z jednostek szczebla KMP / KPP w zakresie serwisowania sprzętu. Praca na wysokości do 3 metrów. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Stałe stanowisko pracy usytuowane jest na IV kondygnacji. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 4731,37 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).


Zgodnie z art. 600 ust. 1 Ustawy o obronie Ojczyzny w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu wojennego, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, Rada Ministrów może objąć Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy militaryzacją. W związku z powyższym pracownikowi nadaje się przydział organizacyjno-mobilizacyjny do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Powyższe nie dotyczy osób, którym zgodnie z art. 605 ust. 3. przydziałów się nie nadaje.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze teleinformatycznym/elektrycznym z zakresu sieci teleinformatycznych, monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość systemów monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu
 • Wiedza z zakresu topologii sieci
 • Znajomość rynku elektronicznego i informatycznego (sprzęt i oprogramowanie)
 • Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Asertywność i umiejętność argumentowania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Doświadczenie w realizacji projektów monitoringu wizyjnego lub/i kontroli dostępu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie https://kujawsko-pomorska.bip.policja.gov.pl/ zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85 – 090 Bydgoszcz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi