Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Samodzielne stanowisko pracy

85-066 Bydgoszcz ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy
 • organizuje szkolenia okresowe oraz przeprowadza instruktaże ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe
 • bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz opiniowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach
 • bierze udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradza w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informuje o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń


Warunki pracy

-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca
w terenie,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,


-           na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”


-           list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (w przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanych dokumentów),


-           nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,


-           oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje stempla pocztowego (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną), data wysłania e-maila (w przypadku zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną) albo data wyłania pisma poprzez platformę ePUAP,


-           powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,


-           oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie  
z obowiązującymi procedurami,


-           ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,


-           nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w służbie BHP

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie B1
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie obiegu dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej z pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_usbdg@stat.gov.pl. Do przesłanych drogą elektroniczną dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz listu motywacyjnego. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.
  UWAGA: ze względu na zagrożenie epidemiczne do odwołania nie ma możliwości złożenia ofert osobiście w siedzibie Urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry