Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

ul.Hetmańska 28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w Inspektoracie, wspieranie administratora w realizacji obowiązków wynikających z RODO,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych Inspektoratu,
 • prace związane z opracowywaniem dokumentacji Planu Zarządzania Kryzysowego i jego aktualizacji w Inspektoracie,
 • prowadzenie archiwum WIJHARS w Bydgoszczy,
 • prowadzenie szkoleń dla rzeczoznawców w zakresie ustawowej działalności Inspektoratu,
 • prowadzenie strony internetowej BIP WIJHARS w Bydgoszczy,


Warunki pracy

• praca biurowa w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku,
• praca w niepełnym wymiarze czasu,
• praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych,
• stanowisko pracy znajduje się na I i II piętrze budynku,
• budynek i pomieszczenia nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• praca pod presją czasu


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 600 zł, rodzaj umowy: umowa na czas określony
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy i nr referencyjny ogłoszenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego), niespełniające stawianych wymagań formalnych lub złożone bez wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w kolejnym etapie selekcji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: I etap- wstępna selekcja, II etap- test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność rozumienia, analizowania i stosowania przepisów prawa,
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
 • samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • odbyte szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • 6 miesięcy pracy w jednostce budżetowej
 • komunikatywność,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań niezbędnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul.Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz (osobiście: pok. 112, I piętro)
  https://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry