Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Dział Finansowy

ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu;
 • sporządzanie planu budżetu i jego realizacja ;
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz przygotowywanie miesięcznych , kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz budżetowych ;
 • prowadzenie , weryfikacja i przechowywanie ewidencji ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych. Analiza salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych;
 • kontrolowanie pod względem formalno - rachunkowym-merytorycznym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Inspekcji;
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, w tym zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę oraz przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;


Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych. Podstawowy system czasu pracy do 4 godzin dziennie . W pomieszczeniach biurowych jest dostęp światła naturalnego oraz sztuczne oświetlenie, zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu- nie biorą udziału w procedurze naboru. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: http://wiiorn.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=620. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154 w 106

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, finanse, rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie obsługi finansowo-księgowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych , odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny za naruszenie finansów publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej ;
 • znajomość zasad księgowości;
 • umiejętność obsługi komputera ( MS Office);
 • umiejętności organizacyjne pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów finansowo- księgowych
 • obsługa systemu TREZOR, EPUAP, bankowość elektroniczna NBP


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry