Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; weryfikacja raportu ooś pod względem wpływu planowanego przedsięwzięcia na gatunki i obszary podlegające ochronie, uzyskanie opinii inspekcji sanitarnej, prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których wymagana jest OOŚ, zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania analizy porealizacyjnej,
 • przygotowywanie projektów opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko lub opinii o jego braku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w razie stwierdzenia możliwości znaczącego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Polski oraz zza granicy,
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektów decyzji, pozwoleń i zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami w tym m.in. decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenów zamkniętych wydawanie i cofanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza, decyzji o dopuszczalnym hałasie na terenach zamkniętych, wydawanie pozwoleń lub udziałem w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania pozwolenia zintegrowanego na terenach zamkniętych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Sporadyczna praca w terenie; głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań niezbędnych i dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry