Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

1. NAZWA STANOWISKA PRACY: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

2. NIEZBĘDNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI:

a) wykształcenie:

 • wyższe,

b) doświadczenie zawodowe:

 • minimum 5 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,

c) umiejętności zawodowe:

 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • dobra znajomość obsługi komputera, praktyczna znajomość pakietu MS Office 2010,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

d) kompetencje osobiste i społeczne:

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, staranność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

e) inne:

 • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

3. DODATKOWE WYMAGANIA:

 • pełna dyspozycyjność zawodowa,
 • gotowość do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

 

4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • opracowywanie i przygotowywanie pełnej dokumentacji przetargowej, w tym SWZ oraz istotnych postanowień umowy;
 • publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: www.up. krakow. pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 • pomoc przy opracowaniu planu zamówień publicznych w oparciu o przekazane do Działu Zamówień Publicznych i Umów plany poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni;
 • prowadzenie rejestrów w zakresie prowadzonych postępowań, archiwizacji dokumentacji przetargowej (w czasie ustawowym) oraz wydanych opinii i pism wychodzących;
 • opiniowanie wniosków – zleceń: na zakupy, dostawy, usługi roboty budowlane pod względem formalno-prawnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie ewidencji i opiniowanie bieżących zamówień, których wartość nie przekracza kwoty zgodnej z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowanie umów do podpisu po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • pomoc w przygotowaniu rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów związanych z problematyką zamówień publicznych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie działań mających na celu zapewnienie jak najlepszego wizerunku jednostki;
 • informowanie przełożonych o wizytach zewnętrznych organów kontroli;
 • dbałość o zapewnienie prawidłowej ochrony i zabezpieczenia dokumentacji powierzonego mienia Uczelni;
 • zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu trudności występujących w pracy na zajmowanym stanowisku;
 • wykonywanie innych czynności niewymienionych w niniejszym zakresie czynności, a zleconych przez przełożonego.

 

5. WYMIAR ETATU: PEŁNY.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wymagane na danym stanowisku pracy,
 • podpisane dokumenty związane z ochroną danych osobowych tj. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty można również składać osobiście w Dziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 170B) w godzinach: 8.00-15.00) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku.

Wymagania

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Kandydat, który nie został wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest do odbioru dokumentów w Dziale Organizacji i Zarządzania (pokój nr 170B) w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenia dot. ochrony danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Prezentacja firmy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią... pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce. Przez 70 lat, pielęgnując wartości i tradycje, udało nam się stworzyć uczelnię, której największą wartością są ludzie.

Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Politologii
Jednostki międzywydziałowe

Uczelnia nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi oraz aktualnym potrzebom społecznym.

Oferujemy studia na ponad 35 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/01/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja Publiczna
do góry