Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

samodzielny księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • uzgadnianie miesięcznych zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji w programie Płatnik,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.


Warunki pracy

Praca biurowa w pozycji siedzącej, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu.
Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nabór składa się z trzech etapów:
I etap: weryfikacja formalna ofert;
II etap: test wiedzy i umiejętności;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3100 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Druki oświadczeń są zamieszczone na stronie BIP Urzędu: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:
- stabilną i ciekawą pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
- nagrody – w zależności od wyników pracy;
- „trzynaste” wynagrodzenie;
- pakiet socjalny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do wypoczynku,
niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach);
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym m.in. naukę języka angielskiego w godzinach pracy;
- miejsca dla rowerów;
- miłą atmosferę w pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • znajomość Kodeksu pracy w zakresie rozliczania wynagrodzeń,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu Płatnik oraz programu płacowego,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • znajomość obsługi narzędzi IT: Microsoft Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • praca przy rozliczaniu wynagrodzeń w jednostce budżetowej,
 • myślenie analityczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
z dopiskiem oferta nr 03/2020
Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
- osobiście w Kancelarii Urzędu Statystycznego w Gdańsku w godz. 7.00 - 15.00 w zamkniętych kopertach
- za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/07/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry