Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Kancelarii Jawnej

61-487 Poznań Ul. Rolna 51/53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie i przechowywanie korespondencji i dokumentów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów
 • Kopertowanie i przygotowywanie dokumentów wytworzonych Wojskowej Komendzie Uzupełnień do wysłania do adresatów
 • Kompletowanie dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
 • Obsługa technicznych urządzeń kancelaryjnych oraz elektronicznej skrzynki pocztowej i podawczej E-PUAP - 2
 • Udostępnianie dokumentów osobom upoważnionym oraz rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów
 • Rozliczanie wykonawców w systmie elektronicznego obiegu dokumentów
 • Przyjmowanie i przekazywanie korespondencji z i do Wojskowej Stacji Pocztowej, Poczty Polskiej, kurierów


Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin, bariery architektoniczneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nabór będzie prowadzony w 3 etapach Etap 1 - sprawdzenie aplikacji pod względem spełnienia wymagań formalnych Kandydaci których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnych etapów naboru. Etap 2 - test ze znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych Etap 3 - rozmowa kwalifikacyjna. Numer telefonu kontaktowego do pracownika prowadzącego nabór - 261573469Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
staż pracy na podobnym stanowisku oraz doświadczenie w pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów kancelaryjnych w resorcie Obrony Narodowej
 • Samodzielność i dyspozycyjność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego określonego w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • ukończony kurs kierowników kancelarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego określonego w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o ukończeniu kursu kierowników kancelarii tajnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
  61-716 Poznań, ul. Rolna 51/53

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry