Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/06/2021.

Opis stanowiska pracy

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Oferta: GKG.GPK.1000.6.2021

 

Stanowisko - Dwa stanowiska: Referent

 

Opis stanowiska:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Przyjmowanie zbiorów danych w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy (poza projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu),
 • Kontrola spójności, topologii i pokrycia obszarów.
 • Działania naprawcze w zakresie spójności, topologii i pokrycia obszarów.
 • Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków (w zakresie części geometrycznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, szczegółowych osnów geodezyjnych.
 • Aktualizacja i zapisywanie zbiorów danych baz danych: ewidencji gruntów i budynków (w zakresie części geometrycznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, szczegółowych osnów geodezyjnych.
 • Odtwarzanie historii każdego obiektu baz danych: ewidencji gruntów i budynków (w zakresie części geometrycznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, szczegółowych osnów geodezyjnych.
 • Tworzenie map ewidencyjnych i map zasadniczych.
 • Generowanie i redakcja map ewidencyjnych i map zasadniczych.
 • Weryfikacja zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Zespołu Mapy Numerycznej.

 

3. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

4. Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu geodezja i kartografia, lub pokrewne, a także średnie geodezyjne.
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Nieposzlakowana opinia.

 

5. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • Podstawowa znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków (w zakresie części geometrycznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, szczegółowych osnów geodezyjnych.
 • Podstawowa znajomość oprogramowania SIP GEO-INFO.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych): w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagane dokumenty

 • CV.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelskiego polskiego.

 

Uwaga:

 • Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.
 • Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój nr 223), w terminie do dnia 6 maja 2021 r. – z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

Prezentacja firmy

Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do kompetencji... Starosty m.in. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry